متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

اجزای تعهد سازمانی

 

ازتعهد سازمانی تعاریف متعددی به اقدام آمده می باشد.تعهد سازمانی اغلب با عبارات زیر تعریف شده می باشد :

  • تمایل قوی برای بقا عضویت در یک سازمان خاص.

2-تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان.

3- باورقاطع درقبول ارزش ها واهداف سازمان.

بیکر معتقد می باشد که تعهد عبارت می باشد از پیوستن به سازمان وانجام شغل برحسب سه جزء :

  • اطاعت وپیروی یا سازگاری وهمنوایی با سازمان از طریق مکانیزم های پاداش وتنبیه ؛

2_ احساس هویت وشناسایی یا تمایل به تعلق خاطر ووابستگی ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3_ درونی کردن یا تجانس ارزش های فرد با اهداف وارزش های سازمان.

البته اجزای دیگری نیز مطرح شده می باشد که اساسا شبیه موارد سه گانه فوق می باشد.درپژوهشی که توسط بارهیم وبرمن درسال1992 انجام گرفت ، تعداد1299نفر از چهارسازمان عمده صنعتی درمدت 3سال مورد مطالعه قرارگرفتند.

تعهد نظری حاکی ازطرفداری کارمندان ازسازمان،تمایل زیاد به عضویت وتمایل بسیار کمتر به ترک خدمت می باشد.پس همانطور که تعهد رفتاری بیشتر شاخص پیش بینی ترک خدمت بود.تعهد نظری نیز پیش بینی کننده رضایت شغلی می باشد. وجه افتراق قابل توجه رضایت شغلی با تعهد نظری آن می باشد که رضایت شغلی بیشتر جنبه های مثبت ومفید محیط شغلی می باشد.پس درتعهد نظری در نظر داشتن اهداف وارزش های سازمان می باشد.این دونگرش به گونه کلی می توانند پیش بینی کننده رفتارفرد باشند ( مایروآلن ، 1990 ).

 

 

شکل 2_1 دیدگاه های نظری ورفتاری درزمینه تعهد سازمانی

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد