متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها

 

تعاریف مفهومی تعهد سازمانی

 

قدرت نسبی همانندسازی یک فردبایک سازمان خاص ودرگیرشدن درآن سازمان ( مودی ، استیزر ، پورتر ، 1979 ؛ به نقل ازمک کونل ،2006 ).

 

تعریف مفهومی هوش فرهنگی

 

قابلیت یادگیری الگوهای جدید درتعاملات فرهنگی وارائه پاسخ های رفتاری صحیح به این الگوها ( ایرلی وآنگ ،2003).

 

تعریف عملیا تی تعهدسازمانی

 

نمره ای می باشد که فرد ازپرسشنامه 15 عبارتی مودی ، استیرزو پورتر(1979) به دست می آورد که دارای شاخص های :1) اعتقاد راسخ به اهداف وارزش های سازمان(7عبارت) ؛ 2) تمایل به کوشش بیشتر برای سازمان(3عبارت) ؛ 3) تمایل شدید به باقی مانئن در سازمان (5 عبارت) می باشد.

 

تعریف عملیاتی هوش فرهنگی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمره ای که فردازپرسشنامه 20عبارتی آنگ وهمکاران (2004) به دست می آورد.که دارای فراشناخت ،

شناخت ، انگیزشی ورفتاراست که برمبنای مقیاس هفت گزینه ای ترستون طراحی شده می باشد.نمره کل هوش فرهنگی می تواند از20 ( پایین ترین نمره ) تا 140 ( بالاترین نمره ) تغییر نماید.

 

 

متغیرهای پژوهش

 

زیرا این پژوهش ازنوع توصیفی – همبستگی می باشدتطبیق دادن متغیرمستقل ووابسته بهتراست بکارنرود.دراین پژوهش هوش فرهنگی متغیرپیش بین وتعهدسازمانی متغیرملاک می باشد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد