سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • خرید اینترنتی

تعریف مفهومی: خرید اینترنتی، خریدی مناسب و در دسترس، گردآوری اطلاعاتی غنی، ارائه گزینه­های متنوع پیشنهادی جهت انتخاب، بدون برقراری تماس با دیگران، می­باشد (ولفینبرگر و همکاران[1]، 2001).

تعریف عملیاتی: خریدکالا یا خدمات معرفی شده در تبلیغات اینترنتی از وب­سایت شرکت تبلیغ­شونده، در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، 2012).

 

1-10- اختصار فصل 

در این فصل به گونه اختصار و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، آغاز به ضرورت و اهمیت انجام پژوهش و اظهار مسئله پرداخته گردید و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه­های پژوهش اظهار گردید. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش نیز تصریح گردید.

 

1-11- ساختار کلی پژوهش

در فصل اول، یک شمای کلی از فصول تشکیل دهنده این پژوهش ارائه گردید. در این بخش، اهمیت موضوع، اظهار مسئله، سوال پژوهش، چارچوب نظری پژوهش، فرضیه­های موجود به همراه اهداف و قلمرو پژوهش ارائه گردید و در نهایت با مروری بر تعاریف واژگان تخصصی به پایان رسید.

در فصل دوم پژوهش، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده در این حوزه تشریح می­گردد. به طوری که آغاز به اظهار ادبیات موضوع پرداخته می­گردد و در پایان سوابق تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور به گونه اختصار اظهار می­گردد.

فصل سوم که روش­شناسی پژوهش می­باشد پس از مقدمه­ای کوتاه، به روش پژوهش، معرفی متغیرها و الگوی مفهومی پژوهش، اختصار­ای از مراحل انجام کار، جامعه و نمونه آماری، ابزار سنجش و نحوه آزمون فرضیات تصریح می­گردد.

در فصل چهارم، فرایند تجزیه و تحلیل یافته­ها تشریح می­گردد. این فصل نیز شامل مقدمه­ای مختصر می­باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیات اظهار شده و تجزیه و تحلیل کافی صورت خواهد پذیرفت.

فصل پنجم که فصل نتیجه­گیری و پیشنهادات می باشد، شامل تفسیر نتایج پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه قبلی، اختصار­ای از پژوهش حاضر، محدودیت­های پژوهش، پیشنهادات برای بهره گیری­کنندگان از پژوهش و پیشنهادات جهت تحقیقات آتی می­باشد.

در نهایت، فهرست منابع و مأخذ بهره گیری شده در این پژوهش در قالب پیوست ارائه می­گردد.

[1]. Wolfinberger

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد