متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک از دهه 1980 پا گرفت. مهمترین عاملی که در طریقه تاریخی مقوله برنامه‌ریزی منجر به توسعه و رواج این دیدگاه در حوزه مدیریت گردید، شرایط محیطی و تحولات ناشی از آن در بازار رقبا و ضرورت همگونی و همراستایی سیستم‌های عملیاتی با راهبردهای انتخاب شده جهت بقا و ماندگاری بود. مدیریت استراتژیک عبارت می باشد از فرآیند تجزیه و تحلیل محیطی سازمان و اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت‌هایی که سبب ایجاد و تقویت مزیت‌های رقابتی برای سازمان می گردد. اگر چه رویکرد مدیریت استراتژیک به سازمان یک رویکرد برونگر می باشد، اما در نظر داشتن محیط درونی سازمان و توجه جامع مدیریت استراتژیک به هر دو محیط، از نقاط قوت آن به شمار می رود. مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه می باشد که سازمان را در دست‌یابی به اهداف بلند مدت توانمند می‌سازد. مدیریت استراتژیک به تشریح فرآیند تصمیم گیری و اجرا می‌پردازد و عبارتست از جریان تصمیمات و فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد یک یا چند راهبرد موثر برای نیل به اهداف می گردد. فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد.

برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی بعنوان یک روش جدید  برنامه ریزی استراتژیک که نظم سیستماتیکی میان فضای اهداف و راهبردها در تمامی سطوح مستقر می سازد، مطرح گردیده می باشد. یکی از ضعف های اساسی این روش، عدم اولویت بندی اهداف و راهبردهای آن می باشد. بطوری که اهداف، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی که منجر به اجرای پروژه‌ها در سطح سازمان می گردد، بدون هیچ گونه اولویت‌بندی نسبت به معیارها و شرایط سازمانی اجرا می شوند. اما محدودیت منابع مالی، منابع انسانی، منابع کالبدی (فضای فیزیکی، تجهیزات و. . .) سبب می گردد که اهداف و پروژه‌ها و برنامه‌های عملیاتی در سازمان به خوبی اجرا نشود. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پروژه‌ها با تعیین اهمیت و اولویت اجرای آنها براساس نیاز، شرایط و منابع سازمان، سهم زیادی در موفقیت اهداف و ماموریت‌های سازمان دارد. به مقصود تحقق این امر بایستی اهداف و راهبردهای متناظر با آنها براساس معیارهای خاص اولویت‌بندی شوند تا اولویت‌بندی برنامه‌های عملیاتی و پروژه های سازمان فراهم گردد. (ذکایی آشتیانی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد