متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعهد وتعهدسازمانی

پورتر وهمکارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان ودرگیرشدن درسازمان تعریف شده می کنند ومعیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه،تمایل برای ادامه کار وپذیرش ارزش های سازمان می دانند.

چاتمن واورایلی[1] (1968) تعهد سازمانی را به معنی طرفداری وپیوستگی عاطفی با اهداف وارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان ودور از ارزش های ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» تعریف می کنند ( رنجبریان ، 1375 ).

تعهد سازمانی عبارت از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان نه شغلی که درآن  مشغول به کارند. درتعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد( استرون ، 1377).

شهیدمطهری (1368) درمورد تعهدچنین می گوید : تعهد به معنی پایبندی به اصول وفلسفه یا قراردادهایی می باشد که بشر به آنها معتقداست وپایدار به آنها می باشد.فردمتعهد کسی می باشد که  بر عهد وپیمان خودوفادارباشد واهدافی را که بخاطر آنها وبرای حفظ پیمان بسته می باشد ، صیانت کند. شلدون  تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : توجه یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.

کانتر تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی می داند.به عقیده سالانسیک ، تعهد حالتی می باشد درانسان که در آن فرد با اعمال خود وازطریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت ها تداوم بخشد ومشارکت موثرخویش را درانجام آنها حفظ کند. بوکان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی وتعصب آمیز به ارزش ها واهداف سازمان می داند ، وابستگی به تأثیر فرد ورابطه با ارزش ها واهداف وبه سازمان فی نفسه جدای  از ارزش ابزاری آن (ساروقی ، 1375).

به نظر لوتانز وشاو[2] (1992).تعهد سازمانی به عنوان یک توجه اغلب این گونه تعریف شده می باشد:تمایل قوی به ماندن درسازمان،تمایل به اعمال کوشش فوق العاده برای سازمان واعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها واهداف.وجه اشتراک تعاریف بالا این می باشد که تعهد حالتی روانی می باشد که ارتباط فرد را   با سازمان مشخص کند ، تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طورضمنی درخود دارد (همان ، ص70 ).

آلن ومایر تعهد سازمانی را به صورت زیر تعریف نموده اند:

1_ اعتقاد به اهداف وارزش های سازمان؛

2- تمایل به کوشش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان؛

3_ آرزو وخواست قوی وعمیق برای ادامه عضویت با سازمان

با در نظر داشتن تعاریف تعهد سازمانی، به زعم پژوهشگر تعهد سازمانی اغلب به این شکل تعریف شده می باشد :

تمایل قوی برای بقای عضویت دریک سازمان خاص ، تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان ، باور قاطع در قبول ارزش ها واهداف سازمان ، به بیانی دیگر ، تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان ویک فرایند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد تصمیمات سامانی ، توجه افرادبه سازمان وموفقیت ورفاه سازمان را می رساند.

  1. Oreilly & Chatman
  2. Lotanze & Shaw

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد