متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی قواعد مشارکت توماس واینکسون

این مدل آموزشی بیشتر بر مشارکت فرد آموزش گیرنده در محیط های واقعی چند فرهنگی مربوط می گردد . توماس واینکسون ( 2005، ص 10 ـ 9 ) در مقاله خود با عنوان « هوش فرهنگی برای یک محل کار جهانی » نشان می دهند که هر چند تجارت بلند مدت در کشورهای خارجی بهترین فرصت برای تحصیل و تقویت هوش فرهنگی می باشد اما شیوه های دیگری نیز برای اثر متغییر وجود دارند . آنها روش های خود را به عنوان قواعد مشارکت می نامند . از نظر آنها این ها قواعدی هستند که مدیران بایستی همواره آن ها را به هنگام کار با افرادی که از زمینه های فرهنگی متفاوت به خاطر داشته باشند .

بهره گیری از این الگو فرد یک محیط چند فرهنگی واقعی را طلب می کند . که فرد در آن قرار گرفته می باشد و به نحوی آگاهانه  به دنبال تقویت هوش فرهنگی خود می باشد . به بیانی دیگر کلاس آموزش که در این الگو مورد توجه ارائه دهندگان آن می باشد کلاسی می باشد که محیط آن یک محیط کاری چند فرهنگی با در نظر داشتن نوع تخصص فرد آموزشی گیرنده می باشد. در چنین محیطی فرد آموزش گیرنده بایستی به موارد زیر بپردازد:

  • دانش خود را درمورد فرهنگ و زمینه فرهنگی خود افزایش دهد . همچنین به آنها بیندیشید و مشخص کند که وی دارای کدام تعصب های فکری یا رفتاری می باشد و چه ویژگی های منحصر به فردی را در مقایسه با دیگران در محیط چند فرهنگی قرار گرفته با آن داراست . وی بایستی به گونه ای آگاهانه و با مرور رفتارهای روزمره اش کوشش کند تا مشخص نماید که چگونه زمینه فرهنگی اش به گونه ای ناخودآگاه در رفتارها و ادراکاتش منعکس شده می باشد.
  • لازم می باشد که آموزش گیرنده متوجه نشانه های رفتاری و تفسیرهای ممکن آن نشانه ها باشد . هم چنین بایستی مشخص کند که چنین نشانه های رفتاری دارای کدامین اثرات احتمالی بر رفتار دیگران می باشد.
  • کوشش کند تا رفتارهای خود را به شیوه ای که برای آموزش گیرنده سهل تر می باشد برای موفقیت های جدیدی که در آن قرار می گیرد اصلاح و سازگار کند .
  • دقت کند افرادی که با وی در تعامل هستند چگونه به سازگاری رفتاری وی پاسخ می دهند.
  • علاوه بر بهره گیری از روش های سازگاری اندیشیده و برنامه ریزی شده ، روش های سازگاری فی البداهه را نیز آزمایش کند و گزارش از نتایج آن تهیه نماید.
  • رفتارهای جدیدی را که اثر بخش بوده اند تکراری نماید به نحوی که به صورت خودکار درآیند.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد