متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) پرسشنامه فرهنگی

 

این پرسنامه توسط آنگ وهمکاران (2004) طراحی شده می باشد که دارای 20 عبارت وچهارعامل می باشد.چهار عامل آن شامل : فراشناخت ، شناخت ، انگیزشی ورفتار هستند که درقالب چهارعبارت فراشناخت ، شش عبارت شناخت ، پنج عبارت انگیزشی وپنج عبارت فرهنگ هوشی را اندازه گیری می کند. وبرمبنای مقیاس هفت گزینه ای ترستون طراحی شده می باشد.

 

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی

 

این پرسشنامه توسط مودی ، استیرز وپورتردرسال 1979 می باشد. این مقیاس نخستین باردرایران توسط پارکای و شکرکن(1370 ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی  ،1390 ) ترجمه گردید.

 

اعتبار وپایایی ابزار

 

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ وهمکاران (2004) توسط وین داین وهمکاران باانجام پژوهش هایی در سنگاپوروآمریکا ازنظر اعتبار موردبررسی قرارگرفته گردید.آلفای کرونباخ آن برای عامل فراشناختی(77%) ، برای شناختی (78%) ، برای انگیزشی (78%) ، وبرای رفتاری (78%) به دست آمد.نمره کل هوش فرهنگی پایین ، (100-61) هوش فرهنگی متوسط و(140_101) هوش فرهنگی بالا نمره گذاری می گردد.

درپژوهش حسینی نسب وقادری آلفای کرونباخ آن 87% به دست آمد.روایی پرسشنامه تعهدسازمانی ازطریق آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد سازمانی کلی ، عاطفی ، هنجاری ومستمر به ترتیب 77% ،77% ،61% و79% به دست آمد.دارای شاخص های سازمانی :

1) اعتقاد راسخ به اهداف وارزش های سازمان عبارت های13و12و10و8و6و2؛

2) تمایل به کوشش بیشتربرای سازمان (3عبارت)شامل عبارت های 15و14و1؛

3) تمایل شدید به باقی ماندن درسازمان(5 عبارت) شامل عبارت های 11و9و7و3و4 می باشد.

سوالات 1و2و3و4و5و6و8و10و13و14 مطابق مقیاس لیکرت ( کاملا مخالفم=1و… کاملا موافقم=5 ) وسوالات 7و9و11و12و15 بطور معکوس نمره گذاری  می شوند( کاملا مخالفم=5 و…. کاملا موافقم=1 ) حداقل امتیاز ممکن 15 وحداکثر امتیازکسب شده برای هرفرد75 می باشد.

 

روش اجرای پژوهش

 

بعداز انتخاب گروه نمونه به مدارس مراجعه نمودم البته مجوزورودبه مدارس را از اموزش وپرورش میناب گرفته بودم. باهمکاری مدیران ، معلمان پرسشنامه هوش فرهنگی وتعهد سازمانی را پرکردند وچناچه جایی لازم بودتوضیحات لازم داده گردید ودر اخر آن ها جمع اوری وازآنان تقدیر وتشکر گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد