متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای روش توصیفی و به اتکاء مطالعات انجام شده از کتب و مقالات معتبر انجام خواهد گردید مدل نهایی شده از طریق نظر سنجی از افراد خبره ارزیابی خواهد گردید.

 

1-6- فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.
  • فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

 

1-7- ساختار پژوهش

ساختار و چارچوب کلی این پژوهش مشتمل بر شش فصل می باشد. فصل اول به اظهار کلیات پژوهش شامل موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات و روش پژوهش می پردازد که از نظر شما گذشت. فصل دوم مرور ادبیات انتخاب پورتفولیو را دنبال می کند که در این فصل مفاهیم پروژه، پورتفولیو، برنامه ریزی استراتژیک، اولویت بندی پروژه ها بر اساس معیارهای استراتژیک و روشهای انتخاب پورتفولیو مطالعه شده می باشد. در ادامه فصل سوم به تشریح مفاهیم مربوط به منابع و نگاه مبتنی بر منبع می‌پردازد. فصل چهارم به مدل برنامه ریزی ریاضی برای انتخاب پروژه های برتر می پردازد . فصل پنجم این پژوهش مربوط به مدلسازی برای انتخاب واولویت بندی پورتفولیو می باشد در انتها فصل ششم برای اظهار نتایج پژوهش و ذکر پیشنهادهایی برای پژوهش آتی نگاشته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد