سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

در عصر حاضر به دنبال پیشرفت فناوری و اطلاعات، رقابت بین کسب و کارها نیز شدت یافته می باشد. چگونگی ارائه برندها، محصولات یا خدمات برای اینکه مورد توجه بیشتر مصرف­کنندگان قرار گرفته و متمایز بودن آنها برجسته گردد تا افراد مجذوب آنان گردند و یا تمایل به خرید آنان داشته باشند، بسیار مهم می باشد. به علاوه با نوآوری­های به وجود آمده در فناوری و توسعه اینترنت، تجارت الکترونیک رونق بسیاری پیدا کرده می باشد. با در نظر داشتن این امر، تبلیغات به ویژه در بستر اینترنت، عامل مهم و تاثیرگذاری در تجارت الکترونیک می­باشد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به موضوع پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی پرداخته می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کاربران جامعه مجازی ایرانیان می باشد و حجم نمونه 385 نفر می­باشد. نمونه­گیری به روش در دسترس انجام گردید. کلیه داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد و جهت مطالعه روایی سازه از شاخص AVE  بهره گیری گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده می باشد. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS 16 و Warp PLS 3 انجام گردید. نتایج نشان داد که بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی ارتباط مثبت و معنی­داری هست. همچنین بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات، کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی نیز ارتباط مثبت و معنی­داری هست. اما بین در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات ارتباط­ای پیدا نمود نشد. براساس نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می­گردد که با کنترل متغیرهای تأثیرگذار بر در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و ایجاد توجه مثبت­تر نسبت به آن، اعتماد مشتریان را افزایش داده تا از این طریق علاقه به کلیک کردن برای دیدن تبلیغات اینترنتی در آنها افزایش یابد و از این طریق اندازه خرید اینترنتی که به گونه معمول هزینه کمتری را برای شرکت­ها و مشتریان دارد، نیز بیشتر گردد.

 

کلیدواژه

تجارت الکترونیک، تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه