متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

ازتحلیل داده ها درفصل چهارم نتایج زیرباتوجه به شماره سوال وجداول مربوط به هرسوال حاصل گردیددررابطه باسوال اول پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی باتوجه به جدول ( 4-5 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-6 ) که برابربا203/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 203/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-7 F=72/779  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهد

عاطفی می باشد وبراساس جدول ( 4-8 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدعاطفی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

درتحلیل سوال دوم پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری باتوجه به جدول ( 4-9 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-10 ) که برابربا151/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 151/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-11 F=50/387  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدهنجاری می باشد وبراساس جدول ( 4-12 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدهنجاری به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

تحلیل سوال سوم پژوهش مشخص کردکه بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر باتوجه به جدول ( 4-13 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-14) که برابربا252/0است اظهار کننده این می باشد که 252/0ازتغییرات واریانس تعهدمستمر بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-15 F=96/389  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدمستمر می باشد وبراساس جدول ( 4-16 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدمستمر به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

درمجموع ، دررابطه با تحلیل سوال اصلی پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی باتوجه به جدول ( 4-1 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-2) که برابربا236/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 236/0ازتغییرات واریانس تعهدسازمانی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-3 F=86/497  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدسازمانی می باشد وبراساس جدول ( 4-4 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدسازمانی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

زیرا این پژوهش موضوع جدیدی بود پژوهش دقیقی که بتوان اثبات کردکه نتایجش بانتایج پژوهش حاضرهمخوانی داردیافت نشدولی نتایج بعضی پژوهش ها ارتباط نزدیکی بانتایج سولات دارد.ازجمله :آبراهام[1] درسال1994 درپژوهشی به مطالعه تاثیر عدم توافق عاطفی برروی تعهدسازمانی پرداخت. یافته های وی حاکی ازآن بودکه وجودکشمش های عاطفی در محیط کارباعث رضایت شغلی می گردد. واین نارضایتی شغلی درنهایت منجربه پایین آمدن تعهد سازمانی می گردد.  نتایج پژوهش آهنچیان وهمکاران (1391) نشان دادکه هوش فرهنگی پرستاران درسطح متوسط می باشد ، اما تعامل اجتماعی آن ها درسطح پایین قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی ، سن ، سابقه کاری وجنس همبستگی مثبت معنادارباهوش فرهنگی دارند.ازطرف دیگر ، سطح تصحیلات ، وضعیت اقتصادی وتجربه کاری باروابط بین فردی همبستگی مثبت ومعنادارنداشت.درعین حال ارتباط معناداری بین هوش فرهنگی وتعامل اجتماعی پرستاران به دست نیامد.

  1. Abraham

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد