شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر

بسیاری از جنبه های شهرسازی محیط فیزیکی را تغییر می دهند که منجر به تغییراتی در تخلیه انرژی، شرایط حرارتی، شار رطوبتی و سیستم چرخه باد می گردد، که شامل آلودگی هوا، گرمای آنتروپوژنیک، نفوذپذیری سطح، خصوصیات حرارتی مواد سطح و هندسه سطح می گردد (Oke, 1981). دیگر فاکتورهایی که در اقلیم شهری بایستی مورد توجه قرار بگیرند اندازه شهر، جمعیت شهر، جایگاه شهر و توزیع کاربری اراضی می باشد. همچنین اقلیم یک شهر خاص به وسیله بسیاری از فاکتورهای طبیعی، هم در مقیاس ماکرو مانند عرض جغرافیایی و هم در مقیاس متوسط، مانند توپوگرافی و پدیده های آبی کنترل می گردد. در حالی که یک شهر رشد می کند و گسترش می یابد فاکتورهای جدیدی روی اقلیم محلی شهر اثر گذار می شوند و در شکل گیری اقلیم های شهری مجزا شرکت می کنند.

همچنین پوشش طبیعی زمین که ممکن می باشد از علفزار یا مرتع باشد در شهرها تنها بخش های بسیار کوچکی را شامل می گردد. سطح شهرها به علت آنکه از موزاییک های مواد مختلفی پوشیده شده، خصوصیات بسیار پیچیده ای دارد، هر کدام از این مواد آلبدوهای مخصوص به خود را دارند که درصد تابش های جذبی و بازتابی خورشید را در سطح تغییر می دهند. برای یک شهر اندازه آلبدو حدود 10 تا 15 درصد کاهش می یابد که به معنای جذب بیشتر تابش ورودی خورشید توسط شهرها می باشد. به علاوه اغلب مواد تشکیل دهنده ساختمان ها که در ساختار شهرها بهره گیری می شوند، ظرفیت حرارتی زیاد و هدایت حرارتی بالایی دارند. ترکیب آلبدو پایین و ظرفیت حرارتی بالا فاکتور بسیار مهمی برای کنترل اقلیم شهر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه