عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل‌های بدست آمده برای شهرهای مختلف با برازش‌هایی که برای هر پوشش به گونه جداگانه محاسبه شده، همخوانی ندارد، همچنین مقادیر T-value بدست آمده برای مدل‌ها نشان‌دهنده‌ی معنی‌دار نبودن این مدل‌ها می باشد. با مطالعه بیشتر مشخص گردید که همبستگی بین درصد‌ پوشش‌های مختلف باعث ایجاد چنین مساله‌ای می گردد و لذا با مطالعه دو به دو پوشش‌ها و کنار گذاشتن پوشش‌هایی که با تاثیر بر یکدیگر از بدست آمدن مدلی با پارامترهای بهتر جلوگیری می‌کنند، به محاسبه دوباره مدل رگرسیونی پرداخته گردید.  نتایج حاصل نشانگر تاثیر دو پوشش سطوح ساخته شده و پوشش گیاهی بر همدیگر در اکثر مدل‌های بدست آمده می باشد. لذا با جایگذاری مقادیر NDVI و EVI به جای درصد پوشش گیاهی دوباره  مدل محاسبه گردید.

 

 

 

جدول ‏5‑5-مدل رگرسیونی چندگانه برآورد دمای سطح بوسیله درصد پوشش‌های مختلف و شاخص‌های NDVI و EVI

شهر رگرسیون چند گانه بین درصد پوشش‌های مختلف و دمای سطح R Squar
اهواز LST = 51.4 – 23.3 NDVI + 3.99 Soil + 2.48 Built-up 8/48
LST = 51.3 – 30.7 EVI + 4.18 Soil + 2.56 Built-up 7/51
اصفهان LST = 42.9 – 7.88 NDVI + 5.92 Soil + 1.47 Built-up 9/70
LST = 42.5 – 9.93 EVI + 6.32 Soil + 1.77 Built-up 2/70
مشهد LST = 45.9 – 9.88 NDVI + 3.57 Soil 6/46
LST = 48.2 – 17.4 EVI + 1.50 Soil – 2.35 Built-up 5/47
تبریز LST = 44.4 + 3.43 Soil – 5.40 NDVI 9/38
LST = 44.4 + 3.47 Soil – 7.88 EVI 5/40
تهران LST = 41.5 – 4.82 NDVI + 2.00 Built-up + 4.69 Soil 7/25
LST = 43.4 – 8.69 EVI + 2.87 Soil 2/22
تمام شهرها LST = 49.3 – 20.9 NDVI + 3.36 Soil 37.9
LST = 48.6 – 26.1 EVI + 3.67 Soil 33.8
تمام شهرها به غیر از تهران LST = 49.6 – 21.8 NDVI + 3.97 Soil 44.3
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

LST = 49.2 – 28.4 EVI + 4.26 Soil

42.5

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه