عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج برازش‌های انجام شده در شهرها حاکی از اثر کاهشی پوشش‌گیاهی (و آّب در شهر اهواز) بر دمای سطح و تأثیر افزایشی سطوح ساخته و زمین‌های بایر بر دمای سطح می باشد. در شهر تهران برازش‌های انجام شده دامنه تغییرات زیاد برای پوشش‌های مختلف را نشان می‌دهد که گستردگی جغرافیایی تهران نسبت به دیگر شهرها و شرایط ناهمگون نواحی گوناگون این شهر از نظر آلودگی، ترافیک، تراکم و تنوع هر پوشش در این شهر از علل این موضوع هستند. با مطالعه برازش‌های انجام شده در شهرهای مورد مطالعه شاهد دامنه تغییرات بالای دمای سطح به خصوص در درصد‌های پایین پوشش‌های مورد مطالعه بودیم. این امر حاکی از تاثیر دیگر پوشش‌ها در کنار پوشش مورد مطالعه در سلول‌های مخلوط می باشد. لذا مطالعه ارتباط درصد پوشش‌های مختلف با دمای سطح با بهره گیری از رگرسیون چندگانه می‌تواند تاثیرات هر پوشش‌ در حضور دیگر پوشش‌ها را بر دمای سطح را مورد مطالعه قرار داد.

1-1-   مطالعه ارتباط دمای سطح و NDVI و EVI

با در نظر داشتن گسترش کمتر پوشش گیاهی نسبت به دیگر پوشش‌ها در کلانشهر‌ها، برای مطالعه بیشتر ارتباط دمای سطح با پوشش گیاهی از تولیدات NDVI و EVI سنجنده مودیس بهره گیری گردید. بدین مقصود با رسم اسکترپلات دمای سطحی و NDVI و EVI درسال‌های مختلف برای شهرهای مختلف به مطالعه ارتباط این دو متغیر پرداخته گردید. نتایج این مطالعه در شکل‌های5-69 تا 5-78 نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه