عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده، پوشش گیاهی می باشد، افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی سبب افزایش دما (شکل 5-42) و در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده خاک می باشد افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک لخت با کاهش و یا عدم تغییر در دمای سطح همراه می باشد(شکل 5-43) دلیل این امر میانگین پایین‌تر  و نزدیک دمای سطوح ساخته شده نسبت به زمین‌های بایر‌ و میانگین بالاتر سطوح ساخته شده نسبت به پوشش گیاهی می‌باشد.(جدول 5-1) همانگونه که در جدول 5-1 نظاره می گردد خاک لخت بیشترین دمای سطح را در تمام شهرها و پس از آن سطوح ساخته دارای دمای بیشتر نسبت به پوشش گیاهی  و پوشش گیاهی دارای کمترین میانگین دمای سطح بود. تفاوت میانگین سطوح ساخته شده و خاک کمتر از تفاوت این سطوح با پوشش گیاهی می باشد. لذا با جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی تاثیر بیشتری نسبت به جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک را نشان می‌دهد. با در نظر داشتن شرایط مشابه سلول‌های مختلط در شهرهای دیگر هم این موارد مورد مطالعه قرار گرفت.

 

 

جدول ‏5‑2-میانگین دمای پوشش‌های مختلف در شهرهای مورد مطالعه

نام شهر میانگین دمای پوشش گیاهی میانگین‌دمای‌خاک میانگین‌دمای‌سطوح ساخته شده
اهواز 47.571 52.368 51.2961
تهران 40.601 47.359 45.6571
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصفهان

39.631

48.821

44.167 مشهد

42.456

48.669

46.322 تبریز

41.524

46.554

44.095

 

 

شکل ‏5‑41- ارتباط بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر اصفهان

شکل ‏5‑42- ارتباط بین دمای سطح و درصد خاک در شهر اصفهان

شکل ‏5‑43- ارتباط بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان

شکل ‏5‑44- ارتباط بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان در شرایطی که خاک پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح ساخته شده و پوشش گیاهی بیشتر در نظر گرفته شده می باشد.

شکل ‏5‑45- ارتباط بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اصفهان در شرایطی که پوشش گیاهی  پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه