عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- استخراج پوشش اراضی

نتایج حاصل از استخراج درصد پوشش‌های اراضی مختلف در شهرهای مورد مطالعه در شکل‌های 5-20 تا 5-34 نمایش داده شده می باشد.

 

1-2- مطالعه ارتباط پوشش‌های مختلف با دمای سطح

نتایج حاصل از مطالعه ارتباط پوشش‌های مختلف با دمای سطح در شکل‌های 5-38 تا 5-63 نمایش داده شده می باشد.

برازش خطی بین درصد پوشش‌های مختلف نشان‌دهنده اثر کاهشی پوشش گیاهی و اثر افزایشی زمین‌های بایر بر دمای سطح می باشد. بین درصد سطوح ساخته شده و دمای سطح ارتباط‌ ای  نظاره نمی‌گردد (شکل 5-41)، و در برازش های شهرهای دیگر ارتباط ای منفی دارد(شکل‌های 5-46، 5-51، 5-56، 5-61) بدین معنی که با افزایش سطوح ساخته شده دمای سطح کاهش می‌یابد. علت این امر حضور و تاثیر پوشش‌های خاک و پوشش‌گیاهی در سلول‌های مختلط از این پوشش‌ها در کنار سطوح ساخته شده می‌باشد. به گونه اختصار‌ تر شاهد رفتار دوگانه سلول‌های مخلوط با افزایش سطوح ساخته شده هستیم. در مورد اول سلول‌های مخلوطی که درصد پوشش‌گیاهی بیشتری نسبت به خاک در حضور سطوح ساخته شده می باشد. مورد دوم مربوط به سلول‌های مخلوط با پوشش غالب خاک در کنار سطوح ساخته شده می باشد. برای مطالعه جداگانه این موارد با انتخاب سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب آنها خاک می باشد و در مرحله دوم سلول‌هایی که پوشش غالب آنها پوشش گیاهی می باشد به مطالعه تاثیر  افزایش درصد سطوح ساخته شده  و جایگزین شدن سطوح ساخته شده به جای این پوشش‌ها بر دمای سطح پرداخته گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه