عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جدول ‏5‑1-اندازه گسترش سطح جزایر (بر حسب درصد)  نسبت به هسته اولیه در شهرهای مورد مطالعه

 

اهواز اصفهان مشهد تبریز تهران
مساحت‌جزایردر سال 2007 بر حسب  KM2 (نسبت به مساحت شهر%) 70 (19) 5/63 (6/21) 81 (19) 44 (20) 181(22)
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2008  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 4 5 19 16 10
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2009  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 2 15 4 12 5
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2010  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 40 1 19 12 11
اندازه‌گسترش جزایر در سال 2011  نسبت به هسته اولیه جزایر شهر  بر حسب  % 28 12 35 13 28
اندازه‌گسترش جزایر در ‌دوره 2007 تا 2011(نسبت به هسته اولیه جزایر شهر %) 74 33 77 53 54

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، شهرهای مشهد و اهواز بیشترین اندازه گسترش جزایر نسبت به هسته اولیه جزایر در سال 2007 را تجربه کرده‌اند. پس از آن تبریز و تهران و در مرتبه بعدی  اصفهان بیشترین گسترش را نسبت به هسته اولیه جزایر را داشتند. از نظر مساحت گسترش جزایر مشهد و تهران بیشترین اندازه گسترش، پس از آنها اهواز و سپس تبریز و اصفهان در مرتبه‌های بعدی گسترش جزایر قرار دارند.

 

شکل ‏5‑12-میانگین NDVI در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی 2007-2011

شکل ‏5‑13-میانگین دمای سطح در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تهران، تبریز در بازه زمانی 2007

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه