عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نتایج هم‌مختصات‌سازی  و اصلاح داده‌ها

پس از هم‌مختصات‌سازی و اصلاحات داده‌ای تصاویر مربوط به زمستان بعد به دلیل پوشش های بالای ابر در زمستان هم همچنان دارای نسبت بالای پیکسل های از دست رفته بود. لذا این تصاویر برای اهداف این مطالعه نامناسب بود و از فرآیند پژوهش حذف شدند. نمونه نتایج این تصحیحات در شکل 5-1 نمایش داده شده می باشد. تصویر سمت راست نمایش دهنده‌ی دمای سطح زمین و سمت راست شاخص نرمال شده‌ی پوشش گیاهی(NDVI) می باشد.

1-2- مطالعه تغییرات مکانی جزایر حرارتی

با اجرای الگوریتم گتیس-اورد جزایر شهرها در فصل تابستان مربوط به سال های 2007 تا 2011 مشخص گردید.

نتایج حاصل از مطالعه تغییرات مکانی زمانی جزایر حرارتی در شهرهای مورد مطالعه  در شکل‌های 5-2 تا 5-11 نمایش داده شده می باشد.

شکل ‏5‑2- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز  با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.  ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

 

شکل ‏5‑3- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه