شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  خوشه بندی

خوشه‌بندی را می‌توان به عنوان مهمترین مسئله در یادگیری بدون نظارت در نظر گرفت. خوشه‌بندی با یافتن یک ساختار درون یک مجموعه از داده‌های بدون برچسب درگیر می باشد. خوشه‌ به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می گردد که به هم شباهت داشته باشند. در خوشه‌بندی کوشش می گردد تا دادهها به خوشه‌هایی تقسیم شوند که شباهت بین داده‌های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده‌های درون خوشه‌های متفاوت حداقل گردد. به مقصود برآورد این ارتباط شباهت نیاز به یک سری معیارهای شباهت می باشد. تا کنون معیارهای شباهت بسیاری ارائه شده اندولی معمولترین آنها محاسبه فاصه پیکسل ها در فضای چندطیفی می باشد(ریچاردز، 1995)

شکل ‏3‑3خوشه بندی با معیار فاصله به عنوان عدم شباهت

در این شکل نمونه‌ای از اعمال خوشه‌بندی روی یک مجموعه از داده‌ها مشخص شده می باشد که از معیار فاصله [1]به عنوان عدم شباهت 2 بین داده‌ها بهره گیری شده می باشد.

1-1-2-  روش‌های خوشه‌بندی

روش‌های خوشه‌بندی را می‌توان از چندین جنبه تقسیم‌بندی نمود:1-خوشه‌بندی انحصاری یا سخت [2]3و خوشه‌بندی با هم‌پوشی یا نرم24. در روش خوشه‌بندی انحصاری پس از خوشه‌بندی هر داده دقیقأ به یک خوشه تعلق می‌گیرد مانند روش خوشه‌بندیK-Means . اما در خوشه‌بندی با همپوشی پس از خوشه‌بندی به هر داده یک درجه تعلق بازاء هر خوشه نسبت داده می گردد. به تعبیری یک داده می‌تواند با نسبتهای متفاوتی به چندین خوشه تعلق داشته باشد. نمونه‌ای از آن خوشه‌بندی فازی1 می باشد.  2-خوشه‌بندی سلسله مراتبی2 و خوشه‌بندی مسطح3.در روش خوشه بندی سلسله مراتبی، به خوشه‌های نهایی بر اساس ویژگی آنها ساختاری سلسله‌ مراتبی نسبت داده می گردد. مانند روش Single Link. اما در خوشه‌بندی مسطح تمامی خوشه‌های نهایی در یک سطح هستند مانند  K-Means. به ساختار سلسله مراتبی حاصل از روشهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی دندروگرام4 گفته می گردد.

1 – Distance

2 – Dissimilarity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 – Hierarchical

4 – Flat

5 – Dendogram

3 – Exclusive or Hard Clustering

4 – Overlapping or Soft Clustering

1 –F c-mean

2 -– Hierarchical

3 -Flat

4 – Dendrogram

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد