شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  استخراج کاربری اراضی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود مطالعه ویژگی های حرارتی کاربری های مختلف اراضی از تصاویر سنجتده ETM+ ماهواره لندست7 گردید. بدین مقصود آغاز با بهره گیری از روش طبقه بندی با نظارت SVM1 پوشش اراضی شهرها در کلاس‌های پوشش گیاهی، خاک لخت، سطوح‌ساخته شده و آب استخراج گردید. سپس با بهره گیری از عملگر Aggregate درصد هر پوشش در سلول‌های شبکه‌ای1 با ویژگی‌های همسان با محصول دمای سطح زمین از نظر قدرت تفکیک مکانی محاسبه گردید.

1-1-2-  مطالعه ارتباط پوشش‌های مختلف با دمای سطح

برای کشف تاثیر پوشش‌های اراضی مختلف سطح شهر بر روی دما و جزایر حرارتی شهری اطلاعات مربوط به دمای سطح کاربری های مختلف استخراج گردید. با رسم اسکترپلات و برازش خطی بین دمای سطح و درصد هر پوشش در هر پیکسل به مطالعه ارتباط بین هر پوشش و دمای سطح مطالعه گردید. همچنین برای مطالعه ارتباط بین پوشش‌های مختلف با دمای سطح از تحلیل رگرسیون چند متغیره  بهره گیری گردید.

1 –support vector machine

1 -Grid

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه