عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

نمودارهای برازش داده شده نشانگر تأثیر بیشتر اثر کاهشی،  پوشش‌ گیاهی در شهرهای عرض‌های پایین‌تر یعنی اصفهان و اهواز می‌باشد. دلیل این امر گرمای بیشتر این شهر اهواز و گسترش بیشتر پوشش گیاهی در اصفهان نسبت به دیگر شهرها باشد.  (شکل 5-75 و 5-76)

خاک لخت در تمامی شهرها نقشی افزایشی بر دمای سطح را اعمال می کند. در شهر تهران تاثیر ضعیفتر پوشش‌های مختلف بر دمای سطح نسبت به دیگر شهرها مشهود می‌باشد. گستردگی این شهر و مناطق ناهمگون آن از نظر آلودگی، ترافیک، تنوع هر پوشش در این گستره و تراکم مانند عللی هستند که این مساله را موجب می شوند(جدول 5-4).

سطوح ساخته شده در نواحی گوناگون رفتار متفاوتی دارند. در مناطقی که افزایش سطوح ساخته شده همراه با جایگزینی این پوشش به جای پوشش گیاهی افزایش دما و در مناطق همراه با جایگزینی خاک لخت توسط سطوح ساخته شده  کاهش جزئی و یا عدم تغییرات را موجب شده می باشد) شکل‌های 5-47، 5-48، 5-51، 5-52، 5-56، 5-57، 5-61، 5-62).

در مورد شاخص‌های NDVI و EVI میتوان دید که ارتباط منفی‌شان در مناطق گرم‌تر بیشتر از مناطق با آّب و هوای معتدل‌تر می‌باشد (5-76 و 5-77).

مدل رگرسیونی برآورد دمای سطح با بهره گیری از درصد پوشش‌های مختلف به علت همبستگی بین درصد‌ پوشش‌های مختلف از دقت بالایی برخوردار نبود. این همبستگی در بیشتر موارد بین پوشش گیاهی و سطوح ساخته شده بود. جایگذاری شاخص‌های NDVI و EVI به جای درصد پوشش‌گیاهی در مدل باعث افزایش دقت و معنی‌داری مدل‌ها گردید (جداول 5-2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از شاخص EVI نسبت به NDVI تا حدودی باعث افزایش دقت مدل گردید. عدم همبستگی بین این شاخص‌ها و درصد سطوح ساخته و درصد خاک علت این امر بود. از بین رفتن تاثیر خاک پس‌زمینه در این شاخص نسبت به NDVI و در نتیجه کاهش تاثیر خاک در شاخص EVI می‌تواند علت این موضوع باشد. در مطالعه همبستگی شاخص NDVI و EVI و درصد خاک لخت عدم همبستگی بین این دو شاخص و درصد خاک لخت نظاره گردید و در مورد شاخص EVI عدم همبستگی تا حدودی بیشتر از شاخص NDVI بود (جدول 5-4).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه