عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-  استخراج جزایر حرارتی

پس از انجام تصحیحات هندسی و داده‌ای ، محدوده‌ی مورد مطالعه هر شهر در تولیدات حرارتی و شاخص‌های گیاهی استخراج گردید. با اجرای الگوریتم گتیس-اورد1 جزایر شهرها در فصل تابستان مربوط به سال های مختلف مشخص گردید. برای نمایش بهتر جزایر آستانه‌ی در نظر گرفته شده توسط الگوریتم از هشت طبقه دمایی یه پنج طبقه دمایی تغییر داده گردید. طبقات دمایی جدید در جدول 5-1 تشریح شده اند.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

جدول ‏4‑3-طبقات حرارتی حاصل از الگوریتم گتیس-اورد

طبقات حرارتی حدود طبقات
سرد < 1.96 Std Dev Zscore
نسبتاٌ سرد -1.96 – -1.65 Std Dev Zscore
متوسط -1.65 – 1 Std Dev Zscore
نسبتاً گرم 1.96 – 1 Std Dev Zscore
گرم > 1.96 Std Dev Zscore

 

1-1-1-2-  مطالعه تغییرات مکانی جزایر حرارتی

تغییرات جزایر حرارتی به سه صورت گسترش از حاشیه‌ جزایر حرارتی، ایجاد جزایر حرارتی جدید و گسترش هسته داغ جزایر حرارتی یا به بیانی دیگر گرم‌تر شدن جزایر حرارتی از درون می‌باشد. برای مطالعه تغییرات جزایر در هر شهر نواحی اشتراک 5 ساله ( 2007-2011) این جزایر با بهره گیری از عملگر intersect محاسبه گردید. این اشتراک نشان دهنده‌ی مناطقی می باشد که در طول این مدت همواره جزو جزایر حرارتی بوده‌اند. در مرحله بعد با تعیین اشتراک‌های 4 ساله آخر، 3 ساله آخر، 2ساله آخر و خود جزایر سال آخر به مطالعه گسترش و تغییرات سطحی جزایر در مدت مورد مطالعه پرداخته گردید. تبیین اینکه با کاهش زمان اشتراک توسعه جزایر حرارتی و همچنین ایجاد جزایر حرارتی جدید در دوره اشتراک گیری جدید نسبت به دوره اشتراک‌گیری قبل مشخص می گردد. همچنین تغییرات حرارتی هسته‌های جزایر نیز در سال‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. گسترش این هسته‌‌ها نمایانگر افزایش شدت جزایر حرارتی در درون خود جزایر حرارتی یا به عبارت ساده‌تر داغ‌تر شدن جزایر را نشان می‌دهند. پس از اشتراک‌گیری هسته‌های جزایر حرارتی در سال‌های متوالی و مشخص کردن مناطق جدید پیدایش و گسترش این هسته‌ها در درون جزایر به گونه سالانه مطالعه گردید. تبیین اینکه هسته‌های جزایر حرارتی مناطقی از جزایر می‌باشند که بعد از اعمال الگوریتم گتیس-اورد نمره Z بالاتر از 2.58 را دارا بوده‌اند.

1 –Getis-Ord

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه