شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

. در تبریز هم این تاثیر در مدل همبستگی چند متغیره بی معنی بود. تاثیر کاهشی پوشش گیاهی در شهرهای عرض‌های جنوبی بیشتر می‌باشد. این مساله در شهرهای اهواز و اصفهان نمود بیشتری داشت. طریقه کلی تاثیر کاهشی پوشش گیاهی بر دمای سطح حاکی از افزایش این تاثیر با افزایش میانگین دمای سطح زمین شهرها بود. سطوح ساخته شده نیز با در نظر داشتن مدل‌های همبستگی چند متغیره و کانون های تشکیل جزایر حرارتی که بیشتر حوالی مناطق صنعتی تشکیل شده بود برای مطالعه بیشتر تاثیر این سطوح بایستی با  تفکیک این سطوح به سه زیر کلاس مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها تاثیر این سطوح بر دمای سطح زمین مورد مطالعه قرار گیرد. در شهر تهران تاثیر ضعیف تر پوشش‌گیاهی و سطوح ساخته شده در مدل همبستگی چند متغیره نظاره گردید که تاثیرگذاری عواملی زیرا آلودگی، تراکم، ترافیک مانند علل این موضوع می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

1-1- پیشنهادات

براساس نتایج و ارزیابی های انجام شده در پژوهش انجام شده، به مقصود نتایج حاصل در این زمینه، پیشنهادات زیر در راستای ادامه این موضوع ارائه شده می باشد :

  • با در نظر داشتن نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد با تفکیک سطوح ساخته شده به سه زیر‌کلاس مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به مطالعه این تاثیر این سطوح بر دمای سطح و گسترش جزایر پرداخته گردد.
  • با بهره گیری از نقشه های آلودگی هوای کلانشهر‌ها،اندازه تراکم و نقشه ترافیک اندازه تاثیر این پارامترها    بر تشکیل جزایر حرارتی کلانشهر‌ها مورد مطالعه گیرد.
  • پیشنهاد می گردد با بهره گیری از تصاویر سنجنده های ابر طیفی انواع خاک های بایر و کشاورزی و همچنین انواع پوشش گیاهی چمن و درخت با تفکیک از یکدیگر استخراج گردد و تاثیر هر یک از انواع مختلف خاک و پوشش گیاهی در افزایش و کاهش دما مورد مطالعه قرار گیرد.
  • نتایج داده ها و تحلیل های انجام شده در این پژوهش برای فصل تابستان ارائه شده می باشد. پیشنهاد می گردد، دما در سایر فصول سال نیز استخراج گردد و تاثیر پوشش های زمین شهری و فعالیت های مختلف شهری در ایجاد جزایر حرارتی مورد مطالعه قرار گیرد.
  • با در نظر داشتن ارائه‌ی روش‌هایی مانند رگرسیون-کریگینگ برای کاهش خطای تولیدات حرارتی، پیشنهاد می گردد بعد از بهبود دقت تولیدات حرارتی به مطالعه تغییرات مکانی-زمانی جزایر پرداخته گردد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه