شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  فرضیات پژوهش:

فرضیه اول: الگوی توزیع تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در ابرشهرها افزایش حداقل دما در هر دو فصل و همچنین  گسترش مکانی و افزایش تعداد جزایر حرارتی در طول زمان مورد مطالعه را نشان می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم: پوشش گیاهی اثر کاهنده  و سطوح ساخته شده شهری اثرات تشدید کننده بر جزایر حرارتی دارند و گسترش الگوی توزیع مکانی-زمانی جزایر حرارتی متاثر از الگوی پراکنش کاربری اراضی در بازه زمانی 5 ساله  مورد مطالعه می باشد.

1-1-2-  نتایج آزمون

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، نتیجه آزمون فرض‌های مطرح شده در این پژوهش به صورت زیر می باشد:

مطالعه مکانی جزایر در بازه‌ی 2007-2011 نشان‌دهنده گسترش جزایر منطقه تحت تاثیر جزایر حرارتی و در شهرهای اصفهان، مشهد، تهران و تبریز این امر با ایجاد جزایر جدید هم همراه بوده می باشد.  بیشترین اندازه گسترش مربوط به  شهرهای اهواز و مشهد، پس از آن تهران و تبریز و در نهایت کمترین اندازه گسترش جزایر حرارتی در بازه زمانی 2007-2011 مربوط به شهر اصفهان بود.

همچنین با توجه نتایج مشخصه‌های آماری و اسکترپلات‌ها در طول مدت مورد مطالعه شاهد تاثیر کاهشی پوشش گیاهی بود اما تاثیر سطوح ساخته در مواردی افزایشی و در مواردی تاثیر کاهشی بر دمای سطح داشت. در شهرهای اهواز و اصفهان این تاثیر افزایشی و در بقیه شهرها تاثیر کاهشی داشتند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه