عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه تحلیل همبستگی کلاس‌های پوشش اراضی با حرارت سطحی در مطالعات اولیه تنها به استخراج جزایر حرارتی و مطالعه ارتباط آن با کلاس پوشش گیاهی پرداخته شده می باشد. در مسیر تکامل این موضوع پژوهشی اثرگذاری سایر کلاس‌های پوشش اراضی و تغییرات در آنها در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که در تحقیقات صورت گرفته برای مطالعه هر یک از کلاسهای پوشش اراضی بیشتر تک متغیره بوده می باشد، بدین معنی که اثر آنها بر حرارت سطح زمین بصورت منفرد ارزیابی شده اند و تاثیر کلاس‌ها به صورت توامان مطالعه نشده می باشد. در تحقیقات اخیر مطالعه همزمان پوشش‌های مختلف اراضی با بهره گیری از روش همبستگی چند متغیره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز با بهره گیری از یک روش مبتنی بر همبستگی چند متغیره اثر پوشش‌های ارضی مختلف بر دمای سطح زمین بصورت همزمان مورد مطالعه قرار کرفته می باشد.

از دیدگاه دسترسی به کلاس‌های پوشش‌های اراضی جهت مطالعه ارتباط آنها با دمای سطح زمین در بعضی تحقیقات از نقشه‌های موجود بهره گیری شده و در بعضی دیگر نظیر 2007 Weng از روش‌های طبقه‌بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد. ما نیز در پژوهش حاضر از یک روش طبقه بندی جدید و هوشمند موسوم به SVM برای استحصال کلاس‌های پوشش اراضی بهره گیری گردید.

نکته‌ای که به صورت کلی در ارتباط با پیشینه پژوهش می‌توان ذکر نمود این می باشد که تقریبا در همه آنها تایید شده می باشد که کلاس پوشش گیاهی با حرارت سطح همبستگی منفی و کلاس‌های سطوح نفوذ ناپذیر و نیز اراضی بایر با حرارت سطح همبستگی مثبت دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه