شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

Weng و همکاران (2003) ، برای محاسبه دمای سطح و ارتباط آن با نسبت پوشش گیاهی در شهر Indiapolis از تصاویر ETM+ بهره گیری کردند. در این مطالعه تصاویر ETM+ با بهره گیری از روش حداقل مربعات به سه تصویر نشان‌دهنده‌ی خاک خشک، پوشش گیاهی سبز و سایه جداسازی گردید. سپس از این تصاویر کسری برای طبقه بندی پوشش های اراضی براساس طبقه بندی هیبرید، که شامل طبقه بندی حداکثر احتمال و الگوریتم تصمیم گیری درختی بود، بهره گیری گردید. نتایج نشان دهنده آن بودند که دمای سطح زمین با درصد پوشش گیاهی ارتباط قوی منفی قوی‌تری نسبت به NDVI داشت و اندازه همبستگی میان سه پارامتر دمای سطح زمین، پوشش گیاهی و NDVI در قدرت تفکیک 120 متر، بیشترین اندازه را نشان می داد. با در نظر داشتن نتایج این پژوهش اثر فعل و انفعالات بین حرارت و دینامیک پوشش گیاهی در پوشش های اراضی مختلف، منجر به تغییرات در رادیانس طیفی و بافت دمای سطح زمین می گردد. در نهایت اظهار گردید که اندازه گیری های مکانی فراوانی پوشش گیاهی که از روش جداسازی طیفی حاصل می شوند، ارتباط قوی با خصوصیات حرارتی، رطوبتی و تابشی سطوح دارند که خود تعیین کننده حرارت سطح زمین می باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه