شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

جزایر حرارتی شهری مدت زیادی می باشد که هدف مطالعاتی سایت های ویژه تحقیقاتی می باشد. از زمانی که Howards (1809) مطالعاتی را روی اقلیم لندن انجام داد، بسیاری از مطالعات روی بعضی جنبه های کاربری زمین که با شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی در ارتباط می باشد تمرکز داشته اند. در شمال آمریکا همچنین، در بسیاری از شهرها مطالعات زیادی روی جزایر حرارتی انجام گردید. در سال 1997، آژانس حفاظت محیط(EPA1) به دنبال ضایعه مرگ 700 نفر از مردم شیکاگو در ژوئیه 1995 انجمن کاهش جزایر حرارتی را تأسیس نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Roth و همکارانش (1989) ، توزیع مکانی دمای سطح چندین شهر در ساحل شرقی آمریکای شمالی را استخراج نمود. در این مطالعه، الگوی حرارتی درون شهری روزانه همبستگی بسیار بالایی با نوع پوشش زمین داشت در حالی که در شب اندازه این همبستگی کاهش می پیدا نمود.

Gallo و همکارانش (1993) ، شاخص های گیاهی و دمای سطح زمین به دست آمده از AVHRR را با دمای هوای حداقل نظاره شده در مناطق شهری و روستایی مقایسه کردند. در این مطالعه معلوم گردید شاخص های گیاهی به دست آمده از داده های ماهواره ای ارتباط خطی با تفاوت دمای شهری و روستایی دارد. اما در همه این مطالعات قدرت تفکیک 1/1 کیلومتر داده های AVHRR برای تصویر کردن دمای شهر تنها در مقیاس ماکرو مناسب به نظرمی رسید و برای تعیین ارتباط معنادار و دقیق بین ارزش های تصاویر استخراج شده و اندازه گیری های روی زمین  مناسب نبود.

همچنین داده های حرارتی مادون قرمز با قدرت تفکیک متوسط مانند داده های ASTER و لندست TM/ETM+ به گونه وسیعی برای مطالعه تغییرات دمای درون شهری و ارتباط دادن آنها با خصوصیات پوششی سطح به کار برده شده‌اند. به عنوان مثال Weng (2003) ، به کمک تصاویر EMT+ الگوی دمایی سطح و ارتباط آن را با پوشش زمین در Guangzhou و در مجموعه شهرهای Zhujiang مطالعه نمود. او پس از استخراج دمای سطح زمین با بهره گیری از تصاویر ETM+،با بهره گیری از روش جداسازی طیفی کسر پوشش گیاهی را به دست آورد. با این پیش فرض که NDVI شاخص بسیار خوبی برای نشان دادن پوشش گیاهی می باشد، به مطالعه ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI در قدرت تفکیک های مختلف پرداخت و بیان نمود که ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI خطی نمی باشد. همچنین درصد پوشش گیاهی ارتباط منفی قوی با دما دارد و شدت این ارتباط در قدرت تفکیک های مختلف متفاوت می باشد و بیشترین مقدار آن در قدرت تفکیک 120 متر می باشد.

1 – Environmental Protection Agency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه