متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نظریه های جدید درمورد هوش انسانی به انواع مختلفی ازهوش تصریح کرده اند که هرچند بعضی انواع آن دارای همبستگی ضعف یا متوسطی با یکدیگرنداما بعضی انواع را نیز بایستی غیرهمبسته یا مستقل ازیکدیگر دانست. دراین میان می توان به انواعی ازهوش شامل هوش اجتماعی[1] ، هوش فرهنگی ، هوش عاطفی یا هیجانی[2] ،هوش بدنی ، هوش موسقیایی وهوش زبانی تصریح نمود.اگرچه پژوهش های اولیه تمایل دارند به اینکه هوش رابه گونه ای محدود ، توان درک مفاهیم وحل مسائل درمجموعه های علمی تعریف کنند امادرحال حاضرتوافق فزاینده ای هست دراین باره که هوش می تواند از مکان هایی غیرازکلاس های درس ظهوریابد.

علاقه فزاینده به موضوع هوش درجهان واقعی ، ونه فقط محیط های کلاس ، انواع نوینی ازهوش ازجمله هوش فرهنگی را طرح کرده می باشد.چنین نکته ای بسیارحائزاهمیت می باشد که پیشرفت های فردی واجتماعی را محدود به مفاهیم پیوندخورده با هوش منطقی وریاضی ندانسته وبا دقت بیشتری به افراد وجوامع موفق در دستیابی به اهداف فردی وگروهی نظاره کنیم که آنها را می توان به لحاظ هوش ریاضی ومنطقی در سطوح متفاوتی طبقه بندی نمود.

هوش ازجمله مفاهیمی می باشد که درحوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده می باشد.باوجود تعدد تعاریفی که ازهوش ارائه شده می باشد ویا ویژگی های متعددی که برای افراد باهوش موردشناسایی قرار گرفته می باشد اما می توان جهت گیرهای واحدی را درآنها پیدا نمود.علاوه راین پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش وفضای مفهومی هوش فرهنگی وابعاد آن وجو دارد که کوشش می گردد تا به اختصار این پیوندها ذکر شوند.

احمدی وماهر( 1385) مجموعه ای ازتعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف ازنیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده اند که بعضی از آنها پیوندبیشتری با مفهوم هوش فرهنگی وبا یکی ازابعاد آن داشته وارتباط بعضی نیز کمتر می باشد.این تعاریف به تبیین زیر هستند :

 • هوش عبارت می باشد از ظرفیت توانایی ویادگیری ؛
 • هوش عبارت می باشد از دانش پذیری وظرفیت کسب آن ؛
 • هوش عبارت می باشد از سازگاری فردبامحیط ؛
 • هوش توانایی تفکر برحسب ایده های انتزاعی می باشد ؛
 • هوش توانایی درک اشخاص وایجاد ارتباط با آنها(هوش اجتماعی) ، توانایی اشیاء وکارکردن با آنها ( هوش عملی ) وتوانایی درک نشانه های کلامی _ ریاضی وکارباآنهاست ؛

6)هوش عبارت استاز توانایی فرد برای اینکه به گونه هدفمند اقدام کند ، به گونه منطقی بیندیشد وبه طورموثربا محیط مبادله نماید..

درتعریف پیاژه[3] از هوش نیز می توان ماهیت هوش فرهنگی را تاحدزیادی ردیابی نمود. وی هوش را عبارت ازحالت تعادلی می داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی وحرکتی ونیروهای شناختی واکتسابی وهمچنین کلیه تبادلات جذبی وانطباقی که بین جسم ومحیط انجام می شود به آن گرایش پیدا می کنند( پیاژه ، 1375). تاکید برعناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی وتبادلات جذبی وانطباقی درتعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی درارتباط می باشد.

ازنظر پیاژه اقدام کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی می باشد که عبارتنداز:

1.سوال که متوجه پژوهش وپژوهش می گردد.

 1. فرضیه که راه حل ها را ازقبل پیش بینی می کند.

3.ضبط یا کنترل که راه حل ها را انتخاب می کند.

مراحل سه گانه ای که ازنظر پیاژه هوش یک اقدام کامل را به انجام می سارندبا بحث های نظری درمورد هوش فرهنگی مرتبط می باشد. مرحله اول که با طرح پرسش پژوهش وپژوهش آغاز می شودبابحث مربوط به هوش انگیزشی ارتباط دارد. در واقع فردی که ازهوش انگیزشی بالایی برخوردار می باشد همواره پرسش های متعددی را درمورد فرهنگ سایر گروه های اجتماعی مطرح می کند وازطریق مختلف به دنبال گردآوری اطلاعات برای پاسخگویی به دغدغه های ذهنی خود را دراین باره می باشد. آن چیز که که پیاژه به نام فرضیه یا       راه حل های پیش بینی شده ازقبل عنوان می کند با هوش فرهنگی فراشناختی مرتبط می باشد.دراین مرحله فرد دارای پرسش درمورد سایرفرهنگ ها ، باآگاهی نسبت به فرآیند شناخت ومخاطراتی که عقاید قالبی در راه شناخت واقعی ایجاد می کند فرضیه هایی را طرح کرده وبدنبال فهم درستی یا نادرستی انهاست بدون آنکه بخواهد باورهای اولیه خودرا به هرنحوکه شده تایید کندکه انتخاب راه حل هاست باهوش فرهنگی شناختی ورفتاری مرتبط می باشد.دراین مرحله می باشد که پس از آزمون فرضیه،بردانش فرد ازفرهنگ سایر گروه ها افزوده شده و وی درمی یابدکه چه رفتاری دریک جایگاه خاص ودریک ارتباط بایک فرهنگ ویژه می داند اثربخش ترباشد.

 1. SQ : Social Intelligence Quotient
 2. EQ : Emotional Intelligence Quotient
 3. Piaget

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد