متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

جدول 2-1 : تعاریف اندیشمندان ازهوش فرهنگی……………………………………………………………………..45

جدول 3-1 : حجم نمونه موردمطالعه باتوجه به جنسیت……………………………………………………………….57

جدول 4-1 : ضریب همبستگی ارتباط بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی………60

جدول 4-2 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش همزمان بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی……60

جدول 4-3 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی……………………………………………….61

جدول 4-4 : جدول ضرائب معادله رگرسیونی همزمان………………………………………………………………….61

جدول 4-5 : ضریب همبستگی ارتباط بین شاخص هوش فرهنگی وتعهدعاطفی………………………………….62

جدول 4-6 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش همزمان بین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی………..62

جدول 4-7 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی……………………………………………………63

جدول 4-8 : جدول ضرائب معادله رگرسیونی همزمان تعهدعاطفی…………………………………………………….63

جدول 4-9 : ضریب همبستگی ارتباط بین شاخص هوش فرهنگی وتعهدهنجاری…………………………………..64

جدول 4-10 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش همزمان بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری………64

جدول 4-11 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری…………………………………………………65

جدول 4-12 : جدول ضرائب معادله رگرسیونی همزمان تعهدهنجاری………………………………………………….65

جدول 4-13 : ضریب همبستگی ارتباط بین شاخص هوش فرهنگی وتعهدمستمر……………………………………66

جدول 4-14 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش همزمان بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر………….66

جدول 4-15 : تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر……………………………………………………………67

جدول 4-16 : جدول ضرائب معادله رگرسیونی همزمان تعهدمستمر…………………………………………………….67 

 

 

فهرست اشکال

 

 

شکل 2-1 : دیدگاه های نظری ورفتاری درزمینه تعهدسازمانی……………………………………………….27

شکل 2-2 : الگوی آموزشی فرهنگی حلقه های سه گانه باووک وهمکاران………………………………..42

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد