متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل سوالات فرعی

 

سوال اول پژوهش«آیا بین هوش فرهنگی با تعهد عاطفی مقطع ابتدایی شهرستان میناب ارتباط معنا دار هست ؟»

 

جدول 4- 5 : ضریب همبستگی ارتباط  بین شاخص هوش فرهنگی وتعهد عاطفی

 

  • مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین عنوان تعهد سازمانی متغیر وابسته و متغیر­ مستقل فرضیه­ « هوش فرهنگی»؛ نشان می­دهد، ارتباط سطح معناداری با یکدیگر دارند.
  • با در نظر داشتن مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین تعهد عاطفی به عنوان متغیر وابسته و متغیر­ مستقل فرضیه­ «« هوش فرهنگی »؛ نشان می­دهد، ارتباط سطح معناداری ( 0.01=) و با احتمال صحت 99% ارتباط با یکدیگر دارند، به این معنی می باشد هرچه اعتماد به مدیریت بهبود پیدا کند. رضایت شغلی  نیز افزایش پیدا می­کند.

جدول 4-6 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش هم زمان بین هوش فرهنگی و تعهد عاطفی

 

برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهشی دوم از آزمون رگرسیون ساده به روش هم زمان بهره گیری گردید.همانطور که در جدول فوق نظاره می گردد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر هوش فرهنگی و تعهد عاطفی برابر0.450 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.203 می باشد.به بیانی دیگر 0.203 از تغییرات واریانس متغیر ملاک تعهد عاطفی به وسیله متغیر پیش بین هوش فرهنگی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد بهره گیری 0.203تغییرات در تعهد عاطفی را بحساب آورده می باشد.

 

جدول 4-7 : تحلیل واریانس بین هوش فرهنگی و تعهد عاطفی

همانطور که در جدول فوق نظاره می گردد اثر رگرسیونی متغیرهوش فرهنگی بر متغیر تعهد عاطفی معنادار بوده می باشد.این اثر رگرسیونی با مقدار72.779=F ،در سطح 000/0= معنا دار بدست آمد.به بیانی دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن اندازه نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی می باشد که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در ارتباط مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته هست.

جدول 4-8 : ضرائب معادله رگرسیونی همزمان تعهد عاطفی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد