متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

انتخاب پروژه در یک سازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. مخصوصاً زمانی که به این امر واقف باشیم که اکثر سازمانها با این امر در گیر بوده و حتی گاهی بخش اعظم در آمدهای آنها از پروژه هایشان بدست می آید. تکنیک های زیادی برای انتخاب پروژه وجود دارند. اما بایستی دانست که در دنیای رقابتی امروز، تصمیمات در خلاء گرفته نمی شوند بدین معنی که در انتخاب پروژه نباید پروژه را بدون در نظر داشتن پروژه های دیگر، محدودیت ها و اهداف سازمان و دیگر ملاحظات انتخاب نمود. از اینجا       می توان به اهمیت انتخاب صحیح یک پروژه با در نظر داشتن ترکیب پروژه های انتخابی پی برد.

از طرفی با نگاهی مختصر به پروژه های گوناگون، از پروژه های دولتی و ملی گرفته تا پروژه های یک سازمان تولیدی یا خدماتی، تعداد زیادی از پروژه های متوقف و یا نیمه تمام را نظاره خواهیم نمود، که دلیل این امر به احتمال زیاد یکی از نکات زیر می باشد.

  • عدم دسترسی به منابع و امکانات کافی برای ادامه پروژه
  • به پایان نرسیدن پروژه های پیش نیاز لازم
  • عقیم ماندن طرح به دلیل سودمند نبودن در مراحل یا پروژه های بعدی

سودمند نبودن طرح به دلیل عدم هماهنگی با اهداف و جایگاه سازمان و از این قبیل، البته دیده    می گردد که در اکثر این پروژه ها، مراحل ارزیابی، انتخاب، برنامه ریزی و مدیریت پروژه به خوبی انجام گرفته می باشد و هریک از پروژه ها خود به خود امکان پذیر، اقتصادی و دارای سایر شرایط لازم بوده می باشد. اما مجموعه آنها به گونه ای نیست که اهداف، اولویتها و ترجیحات سازمان و تمامی ملاحظات لازم را با در نظر گرفتن محدودیتها و شرایط سازمان بهینه کند. در این حالت می باشد که با مشکلاتی از قبیل معضلات زیر مواجه می شویم.

  • عدم بهره گیری بهینه از منابع
  • عدم هماهنگی بین پروژه های سازمان
  • عدم توجه کافی و جامع به تمامی اهداف سازمان

در اینجا می باشد که به اهمیت انتخاب پروژه ها با در نظر داشتن دیگر پروژه های مجموعه و با لحاظ کردن محدودیت ها، اهداف و اولویتهای سازمان پی برده و خواهیم دید که ارزیابی و انتخاب پروژه ها به صورت انفرادی و بدون در نظر داشتن سایر پروژه ها و … موجب مشکلاتی از قبیل، معضلات مذکور خواهد گردید. پس در نظر داشتن این امر ضروری می باشد که پروژه های خاص در یک سازمان نه تنها بایستی امکان پذیر و اقتصادی باشند، بلکه بایستی در هماهنگی کامل با دیگر پروژه های سازمان با در نظر داشتن اهداف، اولویتها و محدودیتهای سازمان باشد. پس هیچ پروژه ای نباید به گونه مجزا انتخاب گردد بلکه بایستی در ارتباط با سایر پروژه ها مورد مطالعه و انتخاب گردد.

تمامی آن چیز که که در بالا ذکر گردید ما را به سمت موضوع انتخاب پورتفولیوی پروژه که همان انتخاب ترکیب بهینه پروژه می باشد رهنمون می سازد. زیرا در انتخاب پورتفولیوی پروژه، هر پروژه با در نظر داشتن محدودیت های گوناگون سازمان و با در نظر گرفتن اهداف و اولویتهای سازمان انتخاب می گردد به گونه ای که در هر پریود زمانی بهترین ترکیب پروژه ها که بیشترین مطلوبیت را برای سازمان در بر داشته باشد، انتخاب گردد. به بیانی دیگر در انتخاب پورتفولیوی پروژه، تاثیر انتخاب هر پروژه بر روی کل مجموعه در نظر گرفته می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد