متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت پورتفولیو

مدیریت پورتفولیو مدیریت تمرکز یافته یک یا چند پورتفولیوست که شامل تشخیص، اولویت‌بندی، مدیریت و کنترل پروژه‌ها، طرحها و سایر کارهای مرتبط بر اساس انطباق و اشتراک با اهداف سازمان جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خاص تجاری می‌باشد. مدیریت پورتفولیو رویکردی کلی نگر می باشد که با به کارگیری صحیح منابع و تشخیص کار بهینه با ارزش حاصله بالاتر، یک راه حل کلیدی در افزایش بهره‌وری سازمانی را ارائه می‌دهد. هدف مدیریت پورتفولیو تحقق بخشیدن به سودها و منافع در سازمان بوسیله بکارگیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه  می‌باشد. در این سبد بایستی تمام پروژه‌ها را با هم دید، تجزیه وتحلیل وکنترل نمود و برای بدست آوردن حداکثر سود بعد از مقایسه پروژه‌ها دوباره منابع را به آن اختصاص داد. (Project Management Institute، 2010).

مدیریت پورتفولیو دو موضوع زیر را با هم ترکیب می کند:

  1. تمرکز سازمان جهت اطمینان از این که پروژه‌های انتخاب شده، منافع استراتژیک پورتفولیو را تأمین می‌کنند.
  2. مدیریت هر یک از پروژه‌های سازمان بر تحویل مؤثر پروژه‌ها در راستای انطباق با اهداف برنامه‌ریزی شده پورتفولیو انجام پذیرد.

 

 2-3-8- برنامه‌ریزی استراتژیک

نوعی برنامه‌ریزی می باشد که بر جهت و مسیر سازمانی متمرکز می باشد و تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برنامه‌ریزی استرتژیک فرآیندی می باشد در جهت تجهیز منابع سازمان به‌مقصود دست‌یابی به ماموریت و اهداف سازمانی در محیط پویا و رقابتی. تدوین برنامه استراتژیک مستلزم مشخص شدن فاصله عملکرد یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب سازمان می باشد که تحلیل فاصله  آن را به خوبی نشان می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد