متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

هوش و هوش فرهنگی

 

نظریه های جدید درمورد هوش انسانی به انواع مختلفی از هوش تصریح کرده اند که هر چند بعضی انواع آن دارای همبستگی ضعیف یا متوسطی با یکدیگرند اما بعضی انواع را نیز بایستی غیر همبسته یا مستقل از یکدیگر دانست . در این بین می توان به انواعی از هوش شامل هوش اجتماعی[1] ، هوش فرهنگی ، هوش عاطفی یا هیجانی[2] ، هوش بدنی ، هوش موسیقیایی و هوش زبانی تصریح نمود .

هوش مانند مفاهیمی می باشد که در حوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده می باشد . با وجود تعاریفی که از هوش ارائه شده می باشد و یا ویژگی های متعددی که برای افراد با هوش مورد شناسایی قرار گرفته می باشد اما می توان جهت گیری های واحدی را در آن ها پیدا نمود . به علاوه پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش و فضای مفهومی هوش فرهنگی و ابعاد آن هست که کوشش می گردد تا به اختصار این پیوند ها  ذکر شوند .

احمدی و ماهر ( 1385 ،ص 118 ) مجموعه ای از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف از نیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده اند که بعضی از آنها پیوند بیشتری با مفهوم هوش فرهنگی و یا یکی از ابعاد آن داشته و ارتباط بعضی نیز کمتر می باشد . این تعاریف به تبیین زیر هستند :

1 ) هوش عبارت می باشد از ظرفیت و توانایی و یادگیری ؛2) هوش عبارت می باشد از دانش پذیری و ظرفیت کسب آن ؛3) هوش عبارت می باشد از سازگاری فرد با محیط ؛ 4) هوش توانایی تفکر بر حسب ایده های انتزاعی می باشد ؛5) هوش توانایی درک اشخاص و ایجاد ارتباط  با آنها ( هوش اجتماعی ) ، توانایی درک اشیا و کار کردن با آن ها ( هوش عملی ) و توانایی درک نشانه های کلامی ، ریاضی و کار با آنهاست؛ 6) هوش عبارت می باشد از توانایی فرد برای این که  به گونه هدفمند اقدام کند، و به گونه منطقی بیندیشد و به گونه موثر با محیط مبادله نماید . در تعریف پیاژه[3] از هوش می توان ماهیت هوش فرهنگی را تا حد زیادی ردیابی نمود . وی هوش را عبارت از حالت تعادلی می داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی و حرکتی و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جذبی و انطباقی که بین جسم و محیط انجام می شود به آن گرایش پیدا می کنند ( پیاژه ، 1357 ، ص 37 ) . تاکید بر عناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی و تبادلات جذبی و انطباقی در تعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی در ارتباط می باشد .

1.SQ : Social Intelligence Quotient

2.EQ : Emotional Intelligence Quotient

3.Piaget

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد