متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

فصل اول :  کلیات طرح پژوهش

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..13

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………14

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………..17

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………18

سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………..19

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………….19

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………….20

متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………..21

 

فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی پژوهش

 

الف ) مبانی نظری………………………………………………………………………………………23

تعهد وتعهدسازمانی…………………………………………………………………………………….23

شاخص های تعهد……………………………………………………………………………………….23

اجزای تعهدسازمانی…………………………………………………………………………………….26

هوش………………………………………………………………………………………………………..29

هوش وهوش فرهنگی…………………………………………………………………………………..33

تقویت هوش فرهنگی……………………………………………………………………………………38

الگوی قواعدمشترک توماس واینکسون…………………………………………………………….39

الگوی حلقه های سه گانه باووک وهمکاران………………………………………………………41

هوش فرهنگی فراشناختی………………………………………………………………………………..46

هوش فرهنگی شناختی…………………………………………………………………………………………..46

هوش فرهنگی انگیزشی…………………………………………………………………………………………..46

هوش فرهنگی رفتاری………………………………………………………………………………………………46

ب ) پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………….47

تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………47

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………….51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………54

 

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

 

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..56

جامعه ی آماری…………………………………………………………………………………………………………56

حجم نمونه وروش نمونه گیری……………………………………………………………………………………56

ابزارجمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………57

اعتباروپایایی ابزار………………………………………………………………………………………………………57

روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………58

روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….58

ملاحضات اخلاقی پژوهش…………………………………………………………………………………………….58

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد