عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-7 فرضیه هفتم

کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد.

فرضیات صفر و یک مناسب برای آزمون فرضیه بالا به شکل زیر هستند.

H.: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی ندارد.

H1: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن جدول بالا و سطح معنی داری که مقدار آن صفر و کمتر از خطای نوع اول 0.05 می باشد از طرفی |T| > نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می گردد و فرض دوم یعنی تفاوت میانگین جامعه و نمونه پذیرفته می گردد. و از آنجا که میانگین نمونه 4.32 و میانگین جامعه 3 می باشد نتیجه می گیریم که میانگین نمونه بیشتر از میانگین جامعه می باشد و زیرا این تفاوت معنی‌دار می باشد می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه پاسخ دهندگان کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد و موجب افزایش کارایی حسابرسی می گردد.

با در نظر داشتن هفت آزمون بالا ملاحظه کردید که هفت عامل بر کارایی حسابرسی تاثیر معنی داری دارند و این اثر، اثر افزایشی می باشد یعنی این عوامل باعث افزایش کارایی حسابرسی        می شوند.

حال در آزمون زیر می آزماییم که آیا بین دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان مستقل در هر هفت عامل برای اندازه اثرشان بر کارایی حسابرسی تفاوتی هست یا اینکه یک دیدگاه را برای اثرگذاری دارند.

4-4-8 فرضیه هشتم

بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد هر یک از هفت متغیر تفاوت معنی داری هست.

فرضیات صفر و یک مناسب برای آزمون فرضیه برای متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار به صورت زیر هستند. فرضیات شش متغییر دیگر به همین شکل هستند که برای اختصار از اظهار آن ها خودداری می کنیم.

H.: بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر معنی­داری متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت وجود ندارد.

H1: بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر معنی داری متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت هست.

با در نظر داشتن جدول بالا و سطح معنی داری هفت آزمون به این نتیجه می رسیم که تنها در یک عامل (بهره گیری از خدمات کارشناسی)، فرض صفر که همان برابری دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر گذاری این عامل بر کارایی حسابرسی می باشد پذیرفته می گردد و در شش فرضیه دیگر فرض صفر رد می گردد. به بیانی دیگر در عامل شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار، می بینیم از آنجا که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد فرض صفر رد می گردد یعنی اینکه بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در خصوص اندازه تاثیر گذاری عامل شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت هست. با در نظر داشتن این که مقدار میانگین حسابرسان مستقل (4.66)  و بیشتر از میانگین حسابرسان دیوان محاسبات (4.35) می باشد و این تفاوت معنی دار می باشد نتیجه می گیریم که حسابرسان مستقل بیشتر از حسابرسان دیوان محاسبات اعتقاد دارند که شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تاثیر دارد. برای عوامل شناخت و اندازه اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی، بهره گیری از خدمات حسابرس داخلی، کاهش هزینه­ی اجرای حسابرسی، اعمال محدودیت زمانی فرآیند اجرای حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی با در نظر داشتن جدول بالا همین طریقه را داریم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

2) مطالعه تأثیر شناخت و اندازه اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی

3) مطالعه اثر بهره گیری از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی

4) مطالعه تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی

5) مطالعه تأثیر کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر کارایی حسابرسی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید