پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر اعتماد برند با تأکید بر ویژگی های ارتباطی سه نام تجاری HTC، SUMSUNGو HUAWEIدر صنعت موبایل استان گیلان می باشد. با در نظر داشتن هدف پژوهش سه فرضیه اصلی تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شرکت های گوشی تلفن همراه برندهای HTC، SUMSUNG و HUAWEI در سطح شهر رشت می باشند به طوری که مطالعه موردی در ارتباط با مشتریان فروشگاه ها بوده می باشد و مشتریان مورد نظر از میان فروشگاه های معتبر شهر رشت انتخاب شده اند. برای انتخاب نمونه های آماری جهت بهره گیری از روش های تحلیلی آمار استنباطی، از روش نمونه گیری تصادفی بهره گیری می گردد که در این پژوهش حجم نمونه 384 نفر برآورد شده می باشد. به مقصود جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه شده می باشد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری بهره گیری شده می باشد.  یافته های این پژوهش که با بهره گیری از نرم افزار لیزرل انجام گردیده حاکی از آن می باشد که ارتباط معنادار و مثبتی میان اعتماد برند و ارتباط یک طرفه و دوطرفه برند هست. همچنین یافته ها وجود ارتباط معنادار و مثبتی میان رضایتمندی از برند و اعتماد برند را نشان می دهد. تأثیر مثبت قوی رضایتمندی از برند بر اعتماد به برند این نکته مهم را در به همراه دارد که شرکتها خصوصاً شرکتهای تولید کننده تلفن های همراه که رقابت در صنعتشان بسیار شدید می باشد، بایستی توجه بیشتری به سمت مفهوم اعتماد به برند گسیل کرده و اهمیت بیشتری برای آن قائل گردد.

 

واژگان کلیدی: اعتماد برند، رضایتمندی از برند، ارتباط برند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تأثیر ارتباط برند بر اعتماد  برند از طریق رضایتمندی برند بوده می باشد.

اهداف فرعی:

  • اندازه گیری و سنجش تاثیر ارتباط یک طرفه برند بر رضایتمندی از برند

 

  • اندازه گیری و سنجش ارتباط دوطرفه برند بر رضایمندتی از برند
  • اندازه گیری و سنجش تاثیر رضایتمندی از برند بر اعتماد برند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند  با فرمت ورد