متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات پژوهش. 8

1-1-    مقدمه.. 8

1-2- تعریف مساله پژوهش.. 9

1-3- تشریح و اظهار موضوع.. 10

1-4- ضرورت انجام پژوهش.. 11

1-5- روش پژوهش.. 12

1-6- فرضیه های پژوهش.. 12

1-7- ساختار پژوهش.. 12

فصل دوم – مفاهیم مربوط به انتخاب پورتفولیو. 13

2-1- مقدمه.. 13

2-2-تاریخچه.. 15

2-3-تعاریف.. 17

2-3-1- پروژه.. 17

2-3-2- مدیریت پروژه.. 18

2-3-3- طرح.. 18

2-3-4- مدیریت طرح.. 19

2-3-5- ارتباط بین مدیریت طرح و مدیریت پروژه.. 21

2-3-6- پورتفولیو.. 22

2-3-7- مدیریت پورتفولیو.. 23

2-3-8- برنامه‌ریزی استراتژیک.. 24

2-3-9- مدیریت استراتژیک.. 24

2-3-10- اولویت‌بندی پروژه ها.. 26

2-4- روشها و تکنیک های انتخاب مجموعه پروژه.. 27

فصل سوم: مفاهیم مربوط به RBV. 34

– 1-3 مقدمه. 34

3-2- مفهومRBV.. 34

3-3- تاریخچه.. 36

3-4- منبع به چه معناست.. 38

3-5- توانایی به چه معناست.. 39

3-6- مزیت رقابتی به چه معناست.. 39

3-7- طبقه بندی منابع.. 39

3-8- موانع تقلید از منابع.. 41

3-9- توسعه منابع برای آینده.. 43

فصل چهارم – مدل ریاضی. 45

4-1- برنامه ریزی ریاضی.. 45

4-2- تاریخچه.. 45

4-3- شاخه های اصلی برنامه ریزی ریاضی.. 46

-4-4انواع مسائل بهینه سازی و تقسیم بندی آنها.. 48

4-4-1- بهینه سازی تک بعدی و بهینه سازی چند بعدی.. 48

4-4-2- بهینه سازی پویا و بهینه سازی ایستا.. 48

4-4-3- بهینه سازی مقید و بهینه سازی نا مقید.. 49

4-4-4- بهینه سازی پیوسته و بهینه سازی گسسته.. 49

4-4- 5- بهینه سازی تک معیاره و بهینه سازی چند معیاره  49

4-4-5-1- تشریح مدل های بهینه سازی چند هدفه.. 49

فصل پنجم –  مدلسازی. 51

5-1- مقدمه.. 51

5-2- قانون پارتو.. 51

5-3- الگوریتم انتخاب پورتفولیو.. 53

5-3-1- مفروضات الگوریتم.. 53

5-3-2- قدم های الگوریتم.. 54

5-3-2-1- فاز اول: مرتب سازی.. 54

5-3-2-2- فاز دوم: انتخاب پورتفولیو با  بهره گیری از مدل ریاضی پیشنهاد شده   54

5-3-2-3- فاز سوم: مرتب سازی نهایی پودتفولیوها در برنامه عملیاتی   64

فصل ششم – نتیجه گیری. 65

پیوست1. 68

مراجع. 70

 

فهرست جداول

جدول 1. 62

جدول 2. 62

جدول 3. 63

جدول  4. 65

 

فهرست اشکال

شکل  1. 22

شکل  2. 23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد