متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1  مقدمه    2

1-2. اهمیت و ضرورت    3

1-3  اظهار مسئله    5

1–4…………………………………………………………………………………… مدل مفهومی پژوهش    8

1-5. اهداف انجام پژوهش    9

1-5-1 اهدف اصلی    9

1-5-2 اهداف کاربردی    9

1-6  سوالات پژوهش    9

1-7  قلمرو پژوهش    10

1-7-1 قلمرو موضوعی    10

1-7-2 قلمرو زمانی    10

1-7-3 قلمرو مکانی    10

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات    10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: مبانی نظری

2-1-1 مقدمه    12

2-1-2 مدیریت شهری    13

2-1-3 دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    13

2-1-3-1 ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    14

2-1-3-2 برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    15

2-1-3-3  نظریه رکس و مور    16

2-1-3-4  نظریه پال    17

2-1-3-5  نظریه ریچارد تاردانیکو    18

2-1-4  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    19

2-1-4-1- نظریه صلاح الدین یلدیریم    20

2-1-4-2  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    21

2-1-4-3  نظریه مشارکتی جان ترنر    22

2-1-4-4  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    23

2-1-4-5  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    24

2-1-4-6  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون    25

2-1-4-7  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    25

2-1-4-8  نظریه میانجی گری    27

2-1–5 مدل های مدیریت شهری    27

2-1-5–1انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا    29

2-1-5-2  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    35

2-1-5-3 سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران    39

2-1-5-1 جمع بندی    41

2-1-6  شهرهای مقصد گردشگری    42

2-1-6-1  شهر نور    44

2-1-6-2  شهر چالوس    45

2-1-6-3 شهر بابلسر    46

2-1-6-4  شهر تنکابن    48

2-1-7 مدیریت شهری و توسعه گردشگری    49

2-1-8  تعریف حکمرانی و انواع آن    51

2-1-8-1حکمرانی    51

2-1-8–2حکمرانی شهری    53

2-1-8–3حکومت شهری    54

2-1-8–4تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    55

2-1-8-5 حکمرانی الکترونیک    57

2-1-8-6 حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    59

2-1-9 اهداف حکمرانی شهری    60

2-1-10 مدل های حکمرانی شهری    60

2-1-11 حکمرانی خوب    61

2-1-12 حکمرانی خوب شهری    63

2-1-13 حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    66

2-1-14 تأثیر نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    67

فصل دوم – بخش دوم: پیشینه پژوهش

2-2-1 مقدمه    69

2-2-2 پژوهش های داخلی    69

2-2-3 پژوهش های خارجی    71

2-2-4 اسناد حقوقی و بین المللی    72

2-2-5 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    72

فصل دوم – بخش سوم: تشریح اجزای مدل

2-3-3-1مشارکت    75

2-3-3-2 حاکمیت قانون    75

2-3-3-3 شفافیت    75

2-3-3-4 مسئولیت و پاسخگویی    75

2-3-3-5 پاسخده بودن    75

2-3-3-6 بینش راهبردی    75

2-3-3-7 اجماع سازی    76

2-3-3-8 عدالت و انصاف    76

2-3-3-9 امنیت    76

2-3-3–10 تاثیر و کارایی    76

2-3-3-11 تمرکز زدایی    76

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه    77

3-2 روش پژوهش    78

3-3جامعه‌ی آماری    79

3-4 نمونه‌ی آماری    80

3–5روش جمع‌آوری داده‌ها    82

3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش    82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات    83

3-7-1 روش تحلیل اهمیت- عملکرد    83

3-7-1-1تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد    84

3-7-1–2تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد    86

3-7-2 روش تحلیل سلسله مراتبی    87

3-7-2-1 مدل سازی مساله تصمیم    88

3-7-2-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت    88

3-7-2-3 مطالعه اندازه سازگاری در قضاوت‌ها    89

3-8  جمع بندی     90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1مقدمه    91

4-2- روش تحلیل اهمیت عملکرد     91

4-2–1داده های توصیفی    92

4-2-2مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت    92

4-2–3مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر تحصیلات    93

4-2-4مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سن    94

4-2-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر اندازه سابقه کاری    95

4-3 آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه)    96

4-4 ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    97

4-5 آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    98

4-6 نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    99

4-7 تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد    101

4-7-1ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر    102

4-7-2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور    104

4-7–3ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    106

4-7-4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس    108

4-8 جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد    110

4-9 روش تحلیل سلسله مراتبی    110

4-9-1 داده های توصیفی    110

4-9-2 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت    111

4–9-3  مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر تحصیلات    112

4-9-4 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سن    113

4-9-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر اندازه سابقه کاری    114

4-10 مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    115

4-11 اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    116

4-12 اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    118

4-21–1اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر    119

4-21- 2اولویت بندی عملکرد در شهر نور    121

4-12-3 اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    123

4-12-4 اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس    125

4-13 جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    126

4-14- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    127

4-14-1مقایسه نمونه آماری    127

4-14-2 مقایسه نتایج حاصل از دو روش    128

4- 15 جمع بندی    130

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1مقدمه    131

5-2مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار    131

5- 3 یافته‌ها    132

5-4بحث    135

5-5 نتیجه گیری    137

5-6 پیشنهادات کاربردی    138

5-7 محدودیت های پژوهش    141

5-8 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده    141

منابع        142

پیوست     149

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف انجام پژوهش
  • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

  • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

  • سوالات پژوهش
  • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
  • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد