شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار مدیریت شهری در 17 کشور اروپایی در پژوهشی[1] مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. هدف این پژوهش مطالعه سیر تحولات ساختار حکومت های محلی و شهری در کشور های مختلف اروپایی و طبقه بندی آنها در مدل های مدیریت شهری بوده می باشد. این پژوهش نشان می دهد سازمان سیاسی و اجرایی حکومت های محلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای ویژگی های مشترک زیر می باشد:

نخست آنکه بخش های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی هستند و از طریق انتخابات دموکراتیک انتخاب شده اند.

دوم آنکه همه گی دارای رهبری سیاسی مشخصی هستند، صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شهردار باشد و یا نباشد. این فرد ممکن می باشد به گونه مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب گردد و یا آنکه از سوی حکومت مرکزی منصوب گردد. این فرد ممکن می باشد دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد.

نهایتا آنکه در بیشتر مجموعه های مدیریت شهری، حداقل یک مدیر عمومی شهر[2] هست. کارکرد های اصلی این مقام، شامل مدیریت، متناسب کردن و نظارت بر سازمان اداری، رایزنی با سیاست مداران و اطمینان یافتن از رعایت معیارهای عقلانیت، کارایی و قانون مندی در بهره گیری از منابع عمومی می باشد.

این سه ویژگی انعکاس دهنده اصول پایه ای پشتیبان سازمان حکومت محلی هستند: شورای شهر بایستی به نظارت بر حکومت یا شاخه اجرایی بپردازد، بازیگر سیاسی بایستی تأثیر رهبری سیاسی حکومت را اعمال نماید و این رهبر بایستی از کمک یک متخصص برخوردار گردد. بر پایه این ویژگی ها، چهار مدل سازمان یا شکل حکومت محلی هست:

  • مدل شهردار قوی
  • مدل رهبری جمعی[3]
  • مدل رهبری توسط کمیسیون[4]
  • مدل شورا – مدیر

بدون در نظر گرفتن دو کشور انگلستان و مالت (اسدی و همکاران، 1390)، کشور هایی که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند می توانند در چهار گونه فوق به تبیین جدول زیر طبقه بندی شوند:

[1] UDITE 2002-2004: Union Des Dirigeants Territorialix De Leurope

[2] PCM: Public City Manager

[3] Model of the Collective Leadership

[4] Model of the Leadership by Committee

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف انجام پژوهش
  • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

  • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

  • سوالات پژوهش
  • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
  • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد