متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل رهبری توسط کمیسیون

در دانمارک، سوئد و تا حد کمتری در لتونی، قدرت خود سازمان دهی مراجع محلی بر پایه یک طراحی نهادی حداقلی، به گونه کامل با دیگر کشور های اروپایی مورد مطالعه متفاوت می باشد. این امر اکنون منجر به ظهور شکل های نا متجانس حکومت محلی شده می باشد. به عنوان مثال از طریق این قدرت در دانمارک و سوئد، شورای شهر حتی دارای توانایی اصلاح سیستم های انتخاباتی و مقرراتی می باشد که ترکیب هیئت های اجرایی مسئول قانون گذاری در مسائل محلی را تعیین می کند.

مهمترین وجه اشتراک حکومت های محلی در این کشورها آن می باشد که یک هیئت اجرایی تخصصی در آن ها هست که وظایف مدیریت استراتژیک و هماهنگی را انجام می دهد. در کشور سوئد این تأثیر بر عهده کمیته اجرایی می باشد و در دانمارک و لتونی بر عهده کمیته مالیه قرار دارد. رئیس این کمیته رهبر سیاسی می باشد که در هر سه کشور از طریق اکثریت سیاسی شورای شهر تعیین می گردد. از سوی دیگر امور اجرایی توسط کمیته های همیشگی که شورای شهر آنها را ایجاد می کند انجام می پذیرد. شورا همچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند. این کمیته ها تصمیم شورا را آماده می کنند، بر اجرای آنها نظارت می کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند. در این کشورها ، سطح بالایی از تفرق ممکن می باشد در انجام وظایف اجرایی از طریق بهره گیری از نمایندگان پدید آید (اسدی و همکاران، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل شورا مدیر شهر

این مدل در میان کشور های اتحادیه اروپایی در دو کشور فنلاند و ایرلند و همچنین در کشور های نروژ، استرالیا و بسیاری از حکومت های محلی در کشور آمریکا مورد بهره گیری قرار می گیرد. در این مدل همه وظایف اجرایی در اختیار یک مدیر متخصص (مدیر شهر) می باشد که توسط شورای شهر منصوب می گردد. اگرچه در ایرلند انتصاب این مدیر بر اساس توصیه های کمیسیون انتصابات حکومت های محلی انجام می شود وشورا نمی تواند آن را رد کند.

شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی می باشد. با این تفاصیل نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی واقعی می باشد دخالت نماید. شهردار صرفا ریاست شورای شهر را به عهده می گیرد و معمولا به صورت پاره وقت در این شغل به فعالیت می پردازد. وی اکثرا تأثیر نمایندگی و تشریفاتی (نمادین) دارد  ، حتی اگر رهبری اکثریت سیاسی شورا را بر عهده داشته باشد (اسدی و همکاران، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف انجام پژوهش
  • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

  • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

  • سوالات پژوهش
  • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
  • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد