متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نظریه پال

از دیگر نظریه پردازان دهه هفتاد درمورد شهر و مسایل آن پال می باشد. پال در کتاب “شهر چه کسانی؟[1]”  به بحث در مورد قیودات اجتماعی می پردازد که همواره در زندگی شهری برای شهروندان پدید می آید و در دیدگاه خود از مفهوم قدرت و مدیریت مدد می گیرد.

وی به مفاهیمی زیرا دروازه بان اجتماعی، برنامه ریزان، کارگزاران اجتماعی و غیره می پردازد. یعنی مجموعه افرادی که در فرایند مدیریت شهری به کنترل و اداره شهر می پردازند. به نظر وی مدیران شهری همسطح مدیران صنعتی اند و در نتیجه یک نظام اجتماعی، فضایی می باشد که منعکس کننده قدرت مدیران شهری می باشد. از نظر پال، شهر یک نظام اجتماعی به لحاظ مکانی منفصل می باشد و این به آن معناست که شهر را می توان مستقل از جامعه ای گسترده تر که شهر جزیی از آن می باشد، مطالعه نمود. شهر را بایستی به مثابه یک قلمرو دید که فهم ما از آن کمک می گیرد تا جامعه ای که آن را به وجود آورده می باشد را بهتر بشناسیم و سپس شهر را این چنین تعریف می کند: زمینه ای برای نظام های توزیع پاداش که فضا یک عنصر مهم آن به شمار می رود (رفیعیان و همکاران، 1390). حال با در نظر داشتن اجتناب ناپذیر بودن نابرابری در توزیع منابع شهری نتیجه می گیرد که محدودیت های فضایی فرصت های زندگی، همواره تا حدی مستقل از شیوه اقتصادی و سیاسی جامعه اقدام می کند. اگرچه محدودیت های فضایی را می توان با مداخله سیاسی تعدیل نمود، اما نمی توان کاملا آن را از بین برد. منطق توزیع فضایی متاثر از منطق و الگوی اجتماعی توزیع می باشد. در نظام شهری، دروازه بانانی هستند (مدیران شهری) که تصمیم آنها اندازه دست یابی بخش های متفاوت جمعیت را به انواع گوناگون منابع شهری تعیین می کند (رفیعیان و همکاران، 1390).

همانطور که پال تصریح می کند وضعیت های زیادی در شهر هست که می بایستی هریک به گونه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرند و به دلیل پیچیدگی نظام شهری در بسیاری موارد  تغییراتی که توسط مدیران شهری در شهر به اجرا در می آید، حتی مستقل از نظام رفتارهای اقتصادی و سیاسی اقدام می کند و تاثیر خود را به پیچیدگی و دشواریهای نظام شهری باقی می گذارد و معتقد می باشد که با افزایش آگاهی از محرومیت های زندگی شهری و بویژه نابرابری های اجتماعی در شهر بستر خاص بین مدیران و گروههای محروم افزایش می یابد. به تعبیر پال دو دسته محدودیت هست، محدودیت های فضایی و محدودیت های اجتماعی که به گونه عمده معرف توزیع قدرت در جامعه می باشد.

حاصل این دو محدودیت نیز شکل گیری یک نظام اجتماعی اکولوژیک یا نظام اجتماعی فضایی می باشد. بخش هایی از جمعیت که از دسترسی به منابع و تسهیلات شهری محدود می شوند متغیر وابسته و مدیران نظام که دستیابی را در کنترل خود دارند، متغیر مستقل هستند (رفیعیان و همکاران، 1390).

مدیران نظام شهری به گونه مستقل در تخصیص منابع کمیاب و توزیع امکانات شهری تأثیر عمده ای دارند. طبق نظریه در تبیین توزیع نابرابر فرصت های زندگی لازم می باشد. به علل خودمختاری در تصمیم گیری ها نسبت به کنترل منابع و امکانات قابل دسترسی شهری تاکید گردد. رفتار مدیران شهری می تواند باعث انباشت ثروت برای عده ای که از امکانات شهری بیشتر برخوردارند منجر گردد و ستیز اجتماعی را در شهر دامن زند (رفیعیان و همکاران، 1390).

[1]Whose City?

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف انجام پژوهش
  • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

  • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

  • سوالات پژوهش
  • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
  • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد